Topigs Norsvin staat achter “Boeren horen bij Brabant”

Topigs Norsvin staat achter “Boeren horen bij Brabant”

Als leverancier van genetica aan een groot aantal varkenshouderijbedrijven in Noord-Brabant en als werkgever in deze provincie, zijn wij intensief betrokken bij de varkenshouderij. Vanuit deze betrokkenheid spreken wij onze zorgen uit over manier waarop de nieuwste beleidsvoorstellen van Gedeputeerde Staten de veehouderij in Noord-Brabant verder willen verduurzamen en de maatschappelijke acceptatie willen vergroten.

De afgelopen decennia zijn varkensboeren telkens opnieuw in staat gebleken zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Vele van deze omstandigheden zijn het gevolg geweest van veranderende wet- en regelgeving. Nederland heeft vaak voorop gelopen met de invoering van Europese regelgeving en is soms zelf verder gegaan dan de rest van Europa. Met de overheid zijn op een groot aantal beleidsterreinen convenanten afgesloten: van energie tot milieueisen en van dierenwelzijn tot antibioticagebruik. De sector presteerde volgens afspraak of zelfs beter.

Wederzijds respect is essentieel voor het slagen van een convenant. Juist dat respect ontbreekt in het stikstofbesluit dat provincie Noord-Brabant de veehouderij wil opdringen. Het eenzijdig acht jaar naar voren halen van emissienormen voor stallen (2020 in plaats van 2028) treft vooral middelgrote en kleine gezinsbedrijven en jonge veehouders die een bedrijf willen overnemen.

Voortvloeiend uit het Besluit emissiearme huisvesting hebben veel veehouderijbedrijven de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in emissie reducerende stallen. Het voldoen aan de Verordening Natuurbescherming wordt nu, tegen alle afspraken in, van 2028 met zes jaar vervroegd naar 2022. Veehouders worden hierdoor met veelal niet te dragen financiële lasten geconfronteerd. De afschrijving in emissie arme huisvesting moet nu in een zes jaar kortere periode plaatsvinden, terwijl er op hetzelfde moment al weer fors geïnvesteerd moet worden in maatregelen betreffende Verordening Natuurbescherming.

We lopen als varkenssector voorop in de wereld met sterke internationale spelers vanuit Noord-Brabant.  Dit levert een grote bijdrage aan de economie in deze provincie en dat willen we bij deze nogmaals onderstrepen.

Door de voorgenomen maatregelen zullen velen varkenshouders het bedrijf voortijdig moeten beëindigen. Anderen worden voor torenhoge kosten geplaatst met minimale effecten op het milieu.

Topigs Norsvin staat achter alle initiatieven die invoering van deze maatregelen probeert te voorkomen of om tot een oplossing te komen die leidt tot wederzijds respect en haalbaar is, zonder dat het ten koste gaat van de varkenshouderijbedrijven en hun toekomst.