Privacy en Cookie Statement

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Privacy en Cookie Statement van Topigs Norsvin

Deze Privacy en Cookie Policy is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2022. 

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacybeleid. In dit privacybeleid beschrijven wij ook hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u op een andere manier contact met ons heeft, bijvoorbeeld via e-mail. 

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Topigs Norsvin beheerde websites en op correspondentie die u met ons voert. 

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren bij ons en onze evenementen of zich aan te melden voor onze nieuwsbrief via onze website;
 2. Wanneer u onze website bezoekt;
 3. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen;
 4. Wanneer u contact met ons heeft, bijvoorbeeld via e-mail. 

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk over cookies Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: 

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 

 • Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief):
  • naam;
  • adres;
  • postcode;
  • woonplaats;
  • land;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • andere gegevens.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen: 

A. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);

B. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder marketingdoeleinden;

C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en):

Doeleinde:

  
 

Contact:

A of B

het toesturen van informatie waarvan wij verwachten dat deze relevant is voor u. 

B

het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.

A, B of C

het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon. 

  
 

Functioneren van en optimaliseren website:

B

het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website. 

B

het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker. 

  
 

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

 

C

het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: 

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens op beveiligde Pardot en Salesforce.com servers binnen de EU. Pardot en Salesforce.com treden op als verwerkers van Topigs Norsvin. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten. Topigs Norsvin heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Pardot en Salesforce.com conform de Europese modelcontracten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy policy van Pardot en de Privacy Policy van Salesforce.com. 

Uw persoonsgegevens kunnen door Topigs Norsvin ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen van Topigs Norsvin in binnen- en buitenland voor marketingdoeleinden. Wij wijzen erop dat deze rechtspersonen gevestigd kunnen zijn buiten de EU in een land zonder passend beschermingsniveau op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Topigs Norsvin zal passende waarborgen bieden, zoals modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens of andere maatregelen zoals opgenomen in de AVG, teneinde een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens mogelijk te maken. Tegen dergelijke verstrekkingen kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan communication@topigsnorsvin.com 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Topigs Norsvin te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd, tenzij we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. 

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. 

Rechten van betrokkene:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: communication@topigsnorsvin.com, of per post:  

Topigs Norsvin Nederland B.V. Helvoirtseweg 227 5263 LT Vught The Netherlands. 

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. 

Klachten:

Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Topigs Norsvin, kunt u uw klacht indienen via communication@topigsnorsvin.com. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen. 

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Topigs Norsvin gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Topigs Norsvin heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacy Statement van Google.

Wij kunnen de door middel van cookies verzamelde gegevens eveneens gebruiken voor retargeting (tracking). Dit is een vorm van behavioral targeting. Daarvoor maakt Topigs Norsvin gebruik van de diensten van Pardot, een groepsonderdeel van Salesforce.com. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verkregen kan worden overgebracht of opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacy Statement van Salesforce.com voor meer informatie.

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door Topigs Norsvin en derden worden geplaatst. Deze lijst dient als een extra service en kan incompleet zijn:

Partij:

Cookie:

Doeleinde:

Bewaartermijn:

Pardot

pi_opt_in*, visitor_id*, pardot, webact, user_segment, lpv*

Deze cookies worden geplaatst om onze website en dienstverlening te verbeteren. De cookies geven ons inzicht in het surfgedrag van de bezoekers.

Maximaal 10 jaar.

Google

PREF, NID, SNID, SID, HSID, APISID, CONSENT, SAPISID, SSID, DV, OTZ

Deze cookies worden geplaatst door Google voor het leveren van haar diensten, zoals Google Maps.

Maximaal 2 jaar.

Google Analytics

__utm*, _gat_*, _gid, _ga

Deze cookies worden geplaatst om onze website en dienstverlening te verbeteren. De cookies geven ons inzicht in het surfgedrag van de bezoekers.

Maximaal 2 jaar.

Youtube

CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, remote_sid

Deze cookies worden geplaatst door Youtube voor het leveren van haar diensten.

Maximaal 2 jaar.

ShareThis

_unam

Deze cookie wordt geplaatst om bezoekers de mogelijkheid te bieden informatie van onze website te delen via verscheidene social media netwerken zoals Twitter, Facebook, etc.

Maximaal 2 jaar.

AddThis

Uid, user_segment, _atuvc, _atuvs di2, loc, ssc, um, uvc, vc, xtc

Deze cookies worden geplaatst om bezoekers de mogelijkheid te bieden informatie van onze website te delen via verscheidene social media netwerken zoals Twitter, Facebook, etc.

Maximaal 2 jaar.

Cloudfare

_cfduid, _biz_flagsA, _biz_nA, _biz_pendingA, _biz_uid

Deze cookies worden geplaatst om de website beter te kunnen beveiligen.

Maximaal 1 jaar.

Facebook

Act, c_user, datr, dats, fr, lu, presence, sb, xs,

Deze cookies worden geplaatst door Facebook om de bezoeker te kunnen voorzien van reclame.

Maximaal 2 jaar.

Datables

_cfduid

Deze cookies worden geplaatst om de website beter te kunnen beveiligen.

Maximaal 1 jaar.

Adobe

AMCV_*, AMCVS_*, mbox,

Deze cookies worden geplaatst om onze website en dienstverlening te verbeteren. De cookies geven ons inzicht in het surfgedrag van de bezoekers.

Maximaal 2 jaar.

Optimizely

optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments, optimizelyCustomEvents.

Deze cookies worden geplaatst ten behoeve van het A/B-testen van onze website. Dit betekent dat wij onze bezoekers verschillende variaties van onze website kunnen tonen.

Maximaal 10 jaar.

 

server

Deze cookie wordt geplaatst om land specifieke informatie te kunnen tonen.

Wanneer de browsersessie eindigt.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari;

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer;

Microsoft Edge;

Mozilla Firefox.

Disclaimer:

Deze disclaimer is van toepassing op de door Topigs Norsvin beheerde websites. Op ieder bezoek van deze websites gelden de bepalingen en voorwaarden in deze disclaimer. 

Eigendom:

Topigs Norsvin websites zijn eigendom van de afzonderlijke rechtspersonen van Topigs Norsvin. Onder de naam “Topigs Norsvin” worden op deze website alle bovengenoemde rechtspersonen verstaan, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk. 

Intellectuele Eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de informatie, afbeeldingen, opmaak, documenten, audio, video, tekst en software op deze website komen uitsluitend toe aan Topigs Norsvin. Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, downloaden, publiceren of – in welke vorm dan ook – te verspreiden of vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Topigs Norsvin. 

Aansprakelijkheid:

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website, aanvaardt Topigs Norsvin hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Topigs Norsvin is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van deze website. 

Deze website bevat links naar andere websites, waarvoor Topigs Norsvin geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 

Wijzigingen:

Topigs Norsvin kan van tijd tot tijd de voorwaarden van deze disclaimer wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. 

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. 

Contactgegevens Topigs Norsvin:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:  

 • per post:
  Topigs Norsvin Nederland B.V.
  Helvoirtseweg 227
  5263 LT Vught
  The Netherlands
 • telefonisch:
  +31 (0) 411648870